Privacybeleid Atalanta

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://atalanta-wellness.de/wp.

Privacy beleid Atalanta

 

1 Inleiding

Deze privacyverklaring geldt voor alle gegevensverzamelingen en andere gegevensverwerking van Atalanta. Waar in deze privacyverklaring de naam Atalanta(of “wij” of “ons” of “onze”) wordt gebruikt, wordt verwezen naar Atalanta.

In dit privacy beleid beschrijven wij:

• Hoe we door u verstrekte persoonsgegevens verwerken (verzamelen, gebruiken, delen, vernietigen en beschermen);

• Hoe u inzage kunt krijgen in uw persoonsgegevens;

• Hoe deze gegevens kunt inzien, laten wijzigen en/of verwijderen;

• Hoe u een (vermeende) klacht kunt indienen.

 

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

 

Atalanta is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten, stagiaires, huurders, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

 

Dit beleid geldt voor alle gegevensverzamelingen en andere gegevensverwerking van Atalanta.

 

2 Atalanta

Atalanta is gevestigd te Roermond, Evenkamp 5, postcode 6041PC en is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van gegevens die plaats vinden op deze website.

 

3 Technische informatie

De website van Atalanta kan bezocht worden zonder dat we enige vorm van persoonsgegevens van u vastleggen. Zoals veel andere websites, maakt ook onze website gebruik van cookies. Evenals veel andere websites verzamelt deze website via deze cookies bepaalde niet identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Omdat het hier niet tot een natuurlijk persoon herleidbare gegevens betreft mogen deze technische gegevens aan derden worden doorgegeven en kunnen deze gegevens permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

 

4 Cookies

Atalanta maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Atalanta zal nooit gegevens verkregen uit cookies delen met derden. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

De cookies slaan geen tot een persoon herleidbare gegevens op.

 

5 Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

5.1 Kandidaten

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u door onze consultant bent benaderd en u laat inschrijven, of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

 

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacybeleid.

De opslagtermijn van deze gegevens is vastgesteld op 2 jaar.

 

5.2 Contactpersonen zakelijke relaties

De contactgegevens van contactpersonen, klanten, relaties en leveranciers worden opgeslagen om de contactgegevens te borgen.

 

6 Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

6.1 Clienten

In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens via de website of via eigen toevoeging met voorafgaande toestemming van de betrokkene voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze dienstverlening betreft het online plannen van een afspraak of het kunnen invullen van een declaratieformulier voor uw verzekering.

Voor deze dienstverlening hebben wij specifiek informatie nodig om:

1. U onafhankelijk te kunnen laten plannen van een afspraak.
2. Het kunnen invullen van een declaratieformulier ten behoeve van uw verzekering.

3. U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);

6.2 Contactpersonen zakelijke relaties

Atalanta verwerkt de persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke relaties betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:

‒ Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;

‒ Een zakelijke relatie te onderhouden;

‒ Een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

 

7 Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

7.1 Cliënten

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit ziektekostenverzekeraars. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

 

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende persoonsgegevens en/of documenten:

Bij inschrijving:

‒ NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres;

‒ Geboortedatum, leeftijd;

‒ Pasfoto. Dit op vrijwillige basis.

 

Op het moment dat u voor Atalanta gaat werken/werkt/heeft gewerkt als huurder, stagiaire:

 

‒ Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning;

‒ Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;

  • Stagiaires krijgen een praktijkovereenkomst via hun opleiding. Atalanta krijgt uitsluitend een kopie.

 

Atalanta legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Deze bijzondere persoonsgegevens worden bij Atalanta niet verzameld, m.u.v. gegevens over gezondheid. Gegevens over gezondheid worden verzameld tijdens een intake-gesprek en zijn nodig om een behandelplan te kunnen maken. Deze gegevens worden opgeslagen op een externe harde schijf welke niet is aangesloten op het internet.

 

7.2 Contactpersonen zakelijke relaties

Wij verwerken van contactpersonen van zakelijke relaties de namen, contactgegevens (mail en telefoonnummer) en functies van contactpersonen.

 

8 Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (cliënten, huurders, stagiaires)) delen?

8.1 Cliënten

Atalanta zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgeven aan anderen. Met uitzondering van alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

 

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt uitsluitend op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

 

Atalanta draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de door u verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

 

8.2 Contactpersonen zakelijke relaties

Atalanta kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen ten behoeve van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Atalanta entiteiten en zakenpartners die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Atalanta hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Atalanta zorgt voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de opgeslagen persoonsgegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

 

9 Bewaartermijnen

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en de categorie waaronder de persoonsgegevens vallen.

 

9.1 Cliënten

Uw gegevens (NAW-gegevens, e.d.) zijn maximaal 10 jaar beschikbaar. Indien u niet meer in de database opgenomen wenst te worden, kunt u dit aangeven. Nadat u heeft aangegeven dat u niet meer in de database opgenomen wenst te worden, worden de gegevens nog voor maximaal 6 maanden bewaard in verband met eventuele klachten. In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor een beperkt aantal personen binnen Atalanta onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd uit onze database en de ‘mijn Atalanta’ omgeving.

 

Wij willen voorkomen dat wij u meerdere malen onnodig benaderen. Daarom willen wij in onze database vastleggen wanneer u voor het laatst benaderd bent. Daarvoor vragen wij u toestemming. Deze gegevens (NAW-gegevens en laatste contactmoment) leggen wij vast in onze database nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze contactgegevens houden wij 10 jaar aan. Daarna worden de contactgegevens verwijderd uit onze database en zult u enkel na uw toestemming wederom door ons aan de database worden toegevoegd.

 

9.2 Huurders, werknemers, stagiaires

Op het moment dat u als werknemer via payroll of loondienst bij ons in dienst treedt, zullen wij uw persoonsgegevens conform wettelijke vereisten tijdens dienstverband en na dienstverband maximaal vijf jaar bewaren. Deze gegevens betreffen gegevens over personalia, arbeidsovereenkomst, wijzigingen, functioneringsgesprekken, loonbelastingverklaringen, BNS-nummer en identiteitsbewijzen.

 

Voor benadering en werving wordt eenzelfde procedure gehanteerd als beschreven in de voorgaande periode.

 

9.3 Contactpersonen zakelijke relaties

De persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke relaties worden aangehouden ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening. Deze gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard.

 

10 Rechten op inzage en/of wijzigen van uw gegevens

10.1 Kandidaten

10.1.1 Via uw persoonlijk account

Via “Mijn Atalanta” (uw persoonlijk account) op de website van Atalanta heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw accountgegevens.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Atalanta.

10.1.2 Overige

Als u geen persoonlijk account heeft en u wilt inzage en/of wijzigingen aanbrengen aan uw gegevens dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Atalanta of via het algemeen telefoonnummer 0475-338821.

Om gebruik te maken van deze dienst moet u zich legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.

 

10.2 Contactpersonen zakelijke relaties

Als u inzage wilt en/of wijzigingen aanbrengen aan uw gegevens dan contact opnemen met uw contactpersoon bij Atalanta of via het algemeen telefoonnummer. Om gebruik te maken van deze dienst is moet u zich legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.

 

11 Recht op verwijderen van uw gegevens

Voor zowel kandidaten als contactpersonen van zakelijke relaties geldt dat indien zij willen dat gegevens definitief verwijderd worden binnen Atalanta dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via het algemeen telefoonnummer. Om gebruik te maken van deze dienst, moet u zich legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.

 

12 Recht op dataportabiliteit van uw gegevens

Wilt u uw gegevens overdragen aan een andere organisatie dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via het algemeen telefoonnummer. Atalanta zal dan uw gegevens verzamelen en deze middels een beveiligde e-mail aan u overdragen. Om gebruik te maken van deze dienst moet u zich legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.

 

13 Beveiliging

Atalanta doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig verwerkingen. Atalanta draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de door u verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

 

Indien Atalanta als verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van verwerkers dan zal Atalanta vooraf aan de verwerking een verwerkingsovereenkomst met deze partij opstellen. Hierbij zullen tenminste dezelfde of zwaardere beveiligingsmaatregelen gelden als dat deze gegevens binnen Atalanta verwerkt zouden worden.

 

14 Vragen, opmerkingen, klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Atalanta, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 

E-mail: info@Atalanta-wellness.nl

Atalanta: Evenkamp 5, 6041pc, Roermond.

Telefonisch: Telefoonnummer 0475 – 338821.

 

15 Vermoeden van een Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via onderstaande gegevens:

E-mail: info@Atalanta-wellness.nl

Atalanta: Evenkamp 5, 6041pc, Roermond.

Telefonisch: Telefoonnummer 0475 – 338821.

 

16 Wijzigingen

Atalanta kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacybeleid. Het meest actuele Privacybeleid is te allen tijde in te zien op de website van Atalanta. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

 

Website

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

 

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.